CENTRUM AKTYWNYCH KOBIET

Statut

Statut Centrum Aktywnych Kobiet

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Centrum Aktywnych Kobiet, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo ostowarzyszeniach, niniejszego Statutu oraz pozostałych aktów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Sącz.
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski w zakresie realizacji celówstatutowych oraz być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnychcelach.
 7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 8. Stowarzyszenie ma prawo do używania skróconej nazwy CAK.
 9. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnychprzepisach.Rozdział II
  MISJA, CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI §2

Rozdział II
MISJA, CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§2

 1. Misją Centrum Aktywnych Kobiet jest inspirowanie i motywowanie kobiet do nieustającego doskonalenia talentów osobistych oraz kompetencji społecznych i zawodowych, a także integrowanie środowisk kobiecych sprzyjających wzajemnemu wspieraniu się w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi i niezależności.
 2. Celem Centrum Aktywnych Kobiet jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju kobiet oraz budowania i wzmacniania zaangażowanych obywatelsko społeczności lokalnych.
 3. Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie prowadzi działania społecznie użyteczne w następujących obszarach:

  1)  działalności edukacyjnej, kulturalnej, charytatywnej na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet i ich rodzin oraz podnoszenie jakości ich życia i
  świadomości społecznej,
  2)  działań na rzecz aktywizacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym tworzenie warunków dla większej społecznej aktywności kobiet,
  3)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  4)  profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, w szczególności kobiet i dziewcząt, zwłaszcza zdrowia psychicznego i prokreacyjnego oraz dostępu do
  edukacji seksualnej oraz działalnościleczniczej i rehabilitacyjnej,
  5)  działań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśródkobiet i ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży oraz osób
  starszych,
  6)  upowszechniania i ochrony praw człowieka, w szczególności kobiet oraz swobódobywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
  oraz działania rzecznicze,
  7)  działalności na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz upowszechnianieproblematyki kobiecej,
  8)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony prawdziecka,
  9)  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej między społeczeństwami oraz promocji
  Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
  10)  zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  11)  pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  12)  wyrównywania szans grup i osób defaworyzowanych, w szczególności działania na rzecz osóbniepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym,
  13)  integracji, reintegracji i aktywizacji zawodowej i społecznej,
  14)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działań na rzecz rewitalizacji,
  15)  wspierania i inicjowania przedsięwzięć społecznych w zakresie dobroczynności, rozwijaniai popularyzowania postaw filantropijnych sprzyjających
  rozwojowi społecznemui gospodarczemu,
  16)  promocji i organizacji wolontariatu,
  17) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  18)  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  19)  inicjatyw na rzecz integracji cudzoziemców oraz pomocy ofiarom katastrof, klęskżywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  20)  rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości,
  21)  innowacyjności oraz budowy gospodarki opartej na wiedzy, wsparcie rozwoju techniki,wynalazczości i innowacyjności,
  22)  edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tymwypoczynku dzieci i młodzieży,
  23) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, w tym m.in. regionalnych tradycji, produktów lokalnych i ginących zawodów,
  24)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  25)  turystyki i krajoznawstwa,
  26)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie,
  27)  działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, októrych mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

§3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

 1. organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych, w tym organizacja szkoleń, kursów, warsztatów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konferencji, wykładów, seminariów i innych form edukacji, w zakresie celów statutowych,
 2. organizowanie i udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi talentów i zainteresowańkobiet,
 3. tworzenie warunków do aktywizacji osobistej, społecznej i zawodowej kobiet i ich rodzin,a także wymiany doświadczeń,
 4. organizowanie i udział w działaniach samopomocowych na rzecz rozwiązywania problemówdotyczących środowisk kobiecych i ich rodzin oraz innych problemów społecznych,
 5. organizowanie sieci mentoringu i networkingu oraz doradztwo i poradnictwo dla kobiet i ichrodzin,
 6. organizację czasu wolnego i aktywnego wypoczynku dla kobiet i ich rodzin,
 7. działalność dobroczynną, w tym organizowanie i wspieranie imprez i zbiórek publicznychw celu pomocy finansowej związanej z celami Stowarzyszenia oraz pozyskania środkówfinansowych na działalność statutową,
 8. działalność kulturalną, w tym organizowanie i udział w imprezach kulturalnych, o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 9. podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 10. prowadzenie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanychz celami statutowymi,
 11. współpracę z władzami i instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz sektoremspołecznym i gospodarczym, a także środkami masowego przekazu oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi dla wspólnego osiągania celów statutowych i dla społecznego dobra wspólnego,
 12. współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów, w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia,
 13. współpracę z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze, w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych przedsięwzięć,
 14. organizowanie i udział w inicjatywach mających na celu wymianę międzykulturową,
 15. organizowanie i prowadzenie akcji finansujących działalność statutową Stowarzyszenia,
 16. prowadzenie stron internetowych w zakresie celów statutowych,
 17. działalność wydawniczą oraz publikowanie artykułów, materiałów i opracowań w zakresiecelów statutowych,
 18. prowadzenie badań, analiz i diagnoz w obszarach zgodnych z celami statutowymi,
 19. organizowanie programów stypendialnych,
 20. wyrażanie opinii w sprawach publicznych,
 21. zakładanie innych podmiotów, w tym spółek i spółdzielni socjalnych i przystępowaniedo nich,
 22. wszelkie inne formy działania prawem dozwolone, a sprzyjające realizacji statutowych celówStowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§4

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1)  członków zwyczajnych,
  2)  członków wspierających,
  3)  członków honorowych.
 2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.§5

§5

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2)  utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,
3) działań na szkodę Stowarzyszenia, rażącego naruszania postanowień Statutu, utratę praw publicznych lub popełnienia przestępstwa z winy
umyślnej, potwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu,
4)  skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatąskładek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,
5)  śmierci członka,
6)  pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władz, których tę godność nadała.

2. Osoba odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia, pocztą tradycyjną, wykluczona lub skreślona (z wyłączeniem przypadku 
ust. 1 pkt 5) ma prawo wniesienia pocztą elektroniczną lub SMS na numer telefonu komórkowego podanego do publicznej wiadomości jako numer
Stowarzyszenia.
3. W każdym z przypadków wymienionych w ust. 1 lit konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

§6 Członkowie zwyczajni

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowychStowarzyszenia,
  4. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
  5. korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
 3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego płacenia składek członkowskich,
  3. ochrony mienia Stowarzyszenia jako wspólnego dobra wszystkich jego członków,
  4. czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.§7 Członkowie wspierający
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która wyraziła wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w takim charakterze i zdeklarowała sposób i zakres wnoszenia wkładów finansowych i/lub rzeczowych i/lub merytorycznych na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:
  1. udziału z Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
  2. zgłaszania wniosków, opinii i uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do:
  1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. wspieranie celów statutowych Stowarzyszenia i propagowanie jego dorobku.§8 Członkowie honorowi
 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju regionu lub Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Rozdział IV ORGANY STOWARZYSZENIA §9

§10

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.

Strona 4 z 8

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. Gdy liczba dokooptowanych członków władz przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 2. Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zebrania na pisemny wniosek co najmniej 3/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, większością zwykłą uprawnionych do głosowania.§11
 1. Posiedzenia Władz Stowarzyszenia mogą odbywać się zdalnie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 2. Zawiadomienie o wyborze formy zdalnej zawiera opis sposobu uczestnictwa oraz wykonywania głosu, w szczególności wskazanie narzędzia komunikacji.
 3. Posiedzenie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywają się przy zapewnieniu co najmniej:
  1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
  2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzStowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad.
 4. Wykonywanie prawa głosu na posiedzeniu odbywa się poprzez oddanie jednoznacznegogłosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na podjęcie decyzji. Przebieg głosowania dokumentowany jest nagraniem lub utrwalany w inny sposób, który pozwala zweryfikować oddanie głosów.§12 Walne Zebranie
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający,
  3. z głosem doradczym – członkowie honorowi.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. z własnej inicjatywy Zarządu,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 3⁄4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.§13
 1. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz na rok, a Sprawozdawczo-Wyborcze raz na 5 lat.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków conajmniej 14 dni przed terminem zebrania w formie listu elektronicznego lub sms natelefon komórkowy lub telefonicznie na podane przez członków adresy/numery telefonów.
 3. Uchwały Walnego Zebrania, z zastrzeżeniem § 10 ust 1 i 3, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie W przypadku braku wymaganego kworum przewodniczący Walnego Zebrania wyznacza nowy termin nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania członków.§14Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  1. uchwalenie statutu i jego zmian,
  2. zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
  3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
  4. nadawanie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu,

Strona 5 z 8

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 2. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,
 3. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 4. udzielanie co roku absolutorium Zarządowi,
 5. przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłącznie sprawy umieszczonew porządku obrad Walnego Zgromadzenia.§15 Zarząd
 1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sąduza przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.§16
 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w tym prezesalub wiceprezesa Zarządu.
 3. Prace Zarządu odbywają się zgodnie z uchwalonym regulaminem.§17Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami WalnegoZebrania,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
  4.  ustalenie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od składek,
  5. sporządzanie sprawozdań z działalności,
  6. zwoływanie Walnych Zebrań,
  7. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
  8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
  9. ustalanie wymiaru i rodzaju zatrudnienia oraz wielkości środków na wynagrodzenia,
  10. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celamiStowarzyszenia,
  11) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tledziałalności Stowarzyszenia,
  12) podejmowanie działań związanych z realizacją celów Stowarzyszenia niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania.§18
 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 2. W umowach między członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej (Komisja Rewizyjna) wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik, którym może być inny członek Zarządu,powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.§19 Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie, którzy:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

Strona 6 z 8

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Prace Komisji Rewizyjnej odbywają się zgodnie z uchwalonym regulaminem.§20Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalnościStowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.Rozdział V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA §21
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. dochody z własnej działalności Stowarzyszenia,
  4. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  5. dotacje, granty, subwencje,
  6. dochody z ofiarności publicznej,
  7. przeprowadzanych akcji charytatywnych ((koncerty, festyny, imprezy artystyczno-sportowe, itp.).
 3. Majątek Stowarzyszenia powstaje również z przychodów uzyskiwanych w związku z udziałemStowarzyszenia w projektach krajowych i międzynarodowych.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmujeZarząd.§22
 1. Dla ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są:
  1. w przypadku kwot nie przekraczających 10 tys. złotych – podpis prezesa lub upoważnionego przez prezesa członka Zarządu,
  2. w przypadku kwot przekraczających 10 tys. złotych – podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa i/lub wiceprezesa i/lub sekretarza.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członka Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej.§23
 1. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z niej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.§24W Stowarzyszeniu zabrania się:
  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszeniawstosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, zktórymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia

Strona 7 z 8

pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 1. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 2. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 3. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, nazasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.Rozdział VI
  ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA §25
 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.§26W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach.